Гост-редактори в РАЗДЕЛ НАУКА ЗА ИЗКУСТВОТО

Екипът на „Картини с думи и багри“ включва редакционния епип на списанието и гост-редактори, които съставят екипите на отделните броеве (гост-редактори в раздел изкуство и гост-редактори в раздел наука за изкуството) и се определят от главния редактор в процеса на създаването им.

В РАЗДЕЛ НАУКА ЗА ИЗКУСТВОТО външните рецензенти на включените в броя реферирани публикации с научно значение стават гост-редактори с декларираното си съгласието да представят на списанието съответната научна статия .

Изискването на издателство gabriell-e-lit и специализираното списание „Картини с думи и багри“ към лицата, които могат да бъдат рецензенти на научни материали, предложени за публикуване в РАЗДЕЛ НАУКА ЗА ИЗКУСТВОТО, е да имат научно образователна степен „доктор“, или по-висока. Предимство е, ако като хабилитирани лица, рецензентите са преподаватели във висши учебни заведения, или научни сътрудници в научни организации или БАН, но това не е задължително условие.