ДОГОВОРИ С АВТОР

ДОГОВОР С АВТОР ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННА КНИГА

 

Д О Г О В О Р   С   А В Т О Р  № ….

 

Днес,…………………..20...... г., в София, между:

 

1. Издателство gabriell-e-lit, БУЛСТАТ 103278333, представлявано от Габриела Цанева Цанева, наричано по-долу ИЗДАТЕЛСТВОТО, от една страна и

2.............................., ЕГН................, наричан по-долу АВТОРЪТ, от друга страна,

се сключи настоящият договор за издаване на книга в електронен вариант (е-book) със следното съдържание:

 

1. АВТОРЪТ се задължава да представи на ИЗДАТЕЛСТВОТО ръкопис на произведение със заглавие  „....................” и:

ОБЕМ ............... стандартни машинописни страници (1800 знака), написани с програма word, във формат doc, които ще се трансформират при предпечатната подготовка във формат/и за издаване на електронна книга:

.pdf   и/или .epub

2. Ръкописът на произведението трябва да отговаря на следните условия:

а/ да се представи в завършен, окончателен вариант;

б/ всички страници на ръкописа и илюстрациите, ако има такива, трябва да бъдат номерирани поредно, като в текстовите страници се посочва мястото на илюстрациите.

Ръкопис, който не отговаря на горните условия, се връща на автора за отстраняване на недостатъците.

3. Авторът се задължава да представи ръкописа на произведението си в окончателно завършен, годен за издаване вид, заедно с всички приложения към него в електронен вариант.

4. Авторът декларира, че е автор на произведенията, които представя. Издателството не е страна в евентуални спорове за авторски права между автора и трети лица.

5. Авторът отстъпва на издателството правото да издаде ръкописа на български език в електронен вариант, като електронна книга (е-book) във формат .pdf и/или .epub, за които формати издателството получава отделни ISBN номера, и да го поддържа на сайта на издателството в интернет на адрес: e-books.gabriell-e-lit.com за срок от 5 години.

6. Издателството се задължава да издаде произведението в срок 3 месеца след подписване на договора и получаване на ръкописа с всички приложения и да го поддържа в сайта на издателството e-books.gabriell-e-lit.com за срок, не по-малък от 5 години от подписване на договора, който срок може да бъде продължен.

7. Предварителното публикуване на части от ръкописа в периодичния печат става само със съгласието на автора.

8. Срещу отстъпеното от автора право на издаване и разпространение в интернет на произведението, издателството се задължава да извърши необходимите действия за подготвянето на ръкописа като електронна книга в договорения/те формат/и, публикуването на същия като електронна книга и поддържането й в сайта на издателството в интернет за договорения срок.

9. Редактирането, художественото и техническото оформление, както и коригирането на текста се извършват от издателството, както следва:

- Страниране и подготовка на файла за издаване на електронна книга – за сметка на издателството, ако книгата вече е била издадена като печатна книга от издателството;

- Корекция на текста, включваща очевидни печатни и/или правописни грешки – за сметка на издателството;

- Редактиране на текста – за сметка на автора, при необходимост;

- Художествено оформление на стандартна корица – за сметка на издателството;

- Художествено оформление на корицата, включващо авторска картина или фотография, с автор, различен от автора на книгата – за сметка на автора, по негово желание. Авторът декларира, че всички отношения между него и автора на илюстративния материал са уредени. Издателството не е страна в тези отношения.

- Художествено оформление на текста, включващо добавяне на авторски картини или фотографии, с автор, различен от автора на книгата – за сметка на автора, по негово желание. Авторът декларира, че всички отношения между него и автора на илюстративния материал са уредени. Издателството не е страна в тези отношения.

Проектът за художественото оформление, както и всички поправки върху ръкописа, се съгласуват с автора.

10. АВТОРЪТ се съгласява произведението му да бъде достъпно за свободно четене от всички потребители на интернет.  

11. По желание на автора, в сайта на издателството може да се добави бутон за дарения чрез Интернет система за плащане с банкови карти и микросметки. В този случай авторът се задължава да извърши необходимите действия за регистриране на потребителски профил в изипей и сайта epay и да предостави на издателството кода на бутона за инкорпорирането му в сайта на издателството.

12. Цената за издаването и присъствието на една електронна книга в платформата за електронни книги на издателството https://e-books.gabriell-e-lit.com е 50 лева. Тази цена не включва редактиране и подготвяне на ръкописа за публикация, което се извършва по цени на издателството за предпечатна подготовка на печатно издание.

13 . Адресите на страните са:

а/ за ИЗДАТЕЛСТВОТО: 1750 София, ж.к. Младост-1, блок 28А, вх. А, ет.12, 58

тел. 0899271078,

имейл: gabriell-e-lit@mail.bg office@gabriell-e-lit.com

б/ за АВТОРА:..............................................

тел. ......................, имейл: ..................

Авторът се съгласява да предостави на издателството личните данни, предмет на настоящия договор, само за целите на договора и действията по неговото изпълнение.

При промяна на адресите страните се задължават да се уведомят взаимно.

Настоящият договор се съставя в два еднообразни екземпляра, по един за автора и за издателството.

 

 

 

Издателство gabriell-e-lit:.................             Автор: ........................    

podpis.jpg

 

/Габриела Цанева/                                 /име/...............................

                           

 

 

ПРИЕМАТЕЛНО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ №1

 

Днес,…………………..2019 г., в София, между

1. Издателство gabriell-e-lit, БУЛСТАТ 103278333, наричано по-долу ИЗДАТЕЛСТВОТО, от една страна, представлявано от Габриела Цанева Цанева,

и ......................................................................................наричан по-долу АВТОРЪТ,

се подписа настоящият приемателно-предавателен протокол за следното:

1. Авторът предава, а издателството приема за преглед и одобряване за издаване произведението със заглавие „.................................”, предмет на договор с автор №..... от дата.............., сключен между същите страни във вид на:

.................................................................................................................

2. Авторът следва да коригира недостатъците на предоставените файлове, ако му бъдат посочени такива от издателството.

 

Настоящият протокол се съставя в два еднообразни екземпляра, по един за автора и за издателството.

 

 

Издателство gabriell-e-lit:.................             Автор: ...............................       

 

/Габриела Цанева/                                 /име/....................................................

 

 

 

ПРИЕМАТЕЛНО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ №2

 

Днес,…………………..2019 г., в София, между

1. Издателство gabriell-e-lit, БУЛСТАТ 103278333, наричано по-долу ИЗДАТЕЛСТВОТО, от една страна, представлявано от Габриела Цанева Цанева,

и ......................................................................................наричан по-долу АВТОРЪТ,

се подписа настоящият приемателно-предавателен протокол за следното:

1. ИЗДАТЕЛСТВОТО предава, а АВТОРЪТ приема за преглед и одобряване за издаване на произведението със заглавие „.................................”, предмет на договор с автор №..... от дата.............., сключен между същите страни във вид на:

pdf – файлове, които представляват предварителна предпечатна подготовка на книжното тяло и корицата на произведението.

2. АВТОРЪТ следва да посочи на ИЗДАТЕЛСТВОТО за корекция забелязани от него евентуални недостатъци на предоставените файлове, или да предложи за обсъждане свои забележки или нововъзникнали идеи.

- преработването на файловете е за сметка на издателството, при допуснати грешки и непълноти от негова страна;

- преработването на файловете е за сметка на автора, при нови предложения и идеи от негова страна;

3. Ако АВТОРЪТ не посочи недостатъци и забележки се счита, че е приел файловете и същите се изпращат в печатница.

 

 

Настоящият протокол се съставя в два еднообразни екземпляра, по един за автора и за издателството.

 

 

Издателство gabriell-e-lit:.................             Автор: ...............................       

 

/Габриела Цанева/                                 /име/....................................................

 

Всички файлове, изпратени чрез посочените в настоящия договор имейл адреси, се считат изпратени и получени от страните по договора.

 

                       

ДОГОВОР С АВТОР ЗА ИЗДАВАНЕ НА ПЕЧАТНА КНИГА

 

Д О Г О В О Р   С   А В Т О Р  № ….

 

Днес,…………………..2019 г., в София, между:

 

1. Издателство gabriell-e-lit, БУЛСТАТ 103278333, представлявано от Габриела Цанева Цанева, наричано по-долу ИЗДАТЕЛСТВОТО, от една страна и

2.............................., ЕГН................, наричан по-долу АВТОРЪТ, от друга страна,

се сключи настоящият договор за следното:

 

1. АВТОРЪТ се задължава да представи на ИЗДАТЕЛСТВОТО ръкопис на произведение със заглавие  „....................” и:

ОБЕМ ............... стандартни машинописни страници (1800 знака), написани с програма word, във формат doc, които ще се трансформират при предпечатната подготовка във:

ФОРМАТ – 32/84/108

Обемът на готовото за печат произведение ще бъде:

ПЕЧАТНИ КОЛИ  -   ............п. к.  ...............стр.

2. Авторът декларира, че е автор на ръкописа, който представя. Ръкописът на произведението трябва да отговаря на следните условия:

а/ да се представи в завършен вариант;

б/ всички страници на ръкописа и илюстрациите трябва да бъдат номерирани поредно, като в полето на текстовите страници се посочва мястото на илюстрациите, ако има такива;

Ръкопис, който не отговаря на горните условия, се връща на автора за отстраняване на недостатъците.

3. Авторът се задължава да представи ръкописа на произведе­нието си в окончателно завършен, годен за издаване вид, заедно с всички приложения към него.

4. Авторът отстъпва на издателството правото да издаде на български език и разпространи произведението в Република Бълга­рия за срок от 5 години от датата на подписване на договора. Издателството се задължава да издаде произведението в срок 3 месеца след подписване на договора и получаване на ръкописа и всички приложения към него и да го разпространява в срок 5 години от подписване на договора.

5. Предварителното публикуване на части от ръкописа в периодичния печат става само със съгласието на автора.

6. Издателството има право да издаде произведението в тираж ........... броя. Отпечатването на тиража може да се извърши наведнъж или на части. Отпечатаните части се смятат за едно издание.

7. Срещу отстъпеното от автора право на издаване и разпространение на произведението, издателството се задължава:

- да извърши за своя сметка предпечатна подготовка на ръкописа – книжно тяло и корица, ако същият вече е бил издаден от издателството като електронна книга;

- да заплаща на автора 30 % от цената на дребно /коричната цена/ на всеки продаден чрез издателството екземпляр от произведението;

- да предостави на автора ............... %  /бройки/ от тиража на произведението.

8. След одобряване на произведението за издаване от ИЗДАТЕЛСТВОТО, редактирането, художественото и техническото оформление, както и коригирането на текста се извършват от издателството, както следва:

- страниране и предпечатна подготовка на файла – за сметка на издателството, ако книгата вече е била издадена като електронна книга от издателството;

- корекция на текста, включваща очевидни печатни и/или правописни грешки – за сметка на издателството;

- редактиране на текста – за сметка на автора, при необходимост;

- художествено оформление на стандартна корица, опростен вариант, без графично-текстови елементи и изображения на задна корица – за сметка на издателството;

- художествено оформление на стандартна корица, с включени текствово-графични елементи и изображения на задна корица – за сметка на автора;

- художествено оформление на корицата, включващо авторска картина или фотография, с автор, различен от автора на книгата – за сметка на автора, по негово желание; в този случай авторът декларира, че всички отношения между него и автора на произведението, предложено за илюстрация, са предварително уредени, като издателството не е страна в тези отношения.

- художествено оформление на текста, включващо добавяне на графични елементи и/или изображения – за сметка на автора, по негово желание.

Издателството осигурява ISBN номер на изданието.

Илюстрирането на произведението може да стане само със съгласието на автора.

Проектът за художественото оформление, както и всички поправки върху ръкописа, се съгласуват с автора.

9. АВТОРЪТ заплаща на издателството разходите, както е посочено по-горе, авансово в брой, или по сметка на издателството, за което издателството издава фактура. Цените се уговарят в анекс към настоящия договор, който става неразделна част от същия.

10. АВТОРЪТ заплаща необходимата сума за отпечатване на произведението на печатница, посочена от издателството и одобрена от автора, или посочена от автора и одобрена от издателството.

11. АВТОРЪТ може да отпечата произведението в печатница по свой избор, в който случай ИЗДАТЕЛСТВОТО предоставя на автора файловете от предпечатната подготовка, след заплащане на направените разходи за редактиране, коригиране, художествено и техническо оформление на текста и предпечатната подготовка.

12. Може да бъде договорено целият тираж да остане в полза на автора. В този случай ИЗДАТЕЛСТВОТО не се ангажира с разпространението на изданието и не дължи възнаграждение по т. 7 от договора.

13. АВТОРЪТ предоставя на ИЗДАТЕЛСТВОТО 5% от тиража за рекламни  и благотворителни цели, включително за депозит в НБ „Кирил и Методий”. АВТОРЪТ може сам да депозира необходимите екземпляри, като предостави на ИЗДАТЕЛЯ приемо-предавателен протокол по образец за извършения депозит.

14 . Адресите на страните са:

а/ за ИЗДАТЕЛСТВОТО: 1750 София, ж.к. Младост-1, блок 28А, вх. А, ет.12, 58

тел. 0899271078,

имейл: gabriell-e-lit@mail.bg office@gabriell-e-lit.com

б/ за АВТОРА:.....................................................................................................

тел. ......................, имейл: ..................

Авторът се съгласява да предостави на издателството личните данни, предмет на настоящия договор, само за целите на договора и действията по неговото изпълнение.

При промяна на адресите страните се задължават да се уведомят взаимно.

Настоящият договор се съставя в два еднообразни екземпляра, по един за автора и за издателството.

 

 

 

Издателство gabriell-e-lit:.................             Автор: ...............................       

 

podpis.jpg

/Габриела Цанева/                                 /име/....................................................

                                  

 

 

ПРИЕМАТЕЛНО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ №1

 

Днес,…………………..2019 г., в София, между

1. Издателство gabriell-e-lit, БУЛСТАТ 103278333, наричано по-долу ИЗДАТЕЛСТВОТО, от една страна, представлявано от Габриела Цанева Цанева,

и ......................................................................................наричан по-долу АВТОРЪТ,

се подписа настоящият приемателно-предавателен протокол за следното:

1. Авторът предава, а издателството приема за преглед и одобряване за издаване произведението със заглавие „.................................”, предмет на договор с автор №..... от дата.............., сключен между същите страни във вид на:

.................................................................................................................

2. Авторът следва да коригира недостатъците на предоставените файлове, ако му бъдат посочени такива от издателството.

 

Настоящият протокол се съставя в два еднообразни екземпляра, по един за автора и за издателството.

 

 

Издателство gabriell-e-lit:.................             Автор: ...............................       

 

/Габриела Цанева/                                 /име/....................................................

 

 

 

ПРИЕМАТЕЛНО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ №2

 

Днес,…………………..2019 г., в София, между

1. Издателство gabriell-e-lit, БУЛСТАТ 103278333, наричано по-долу ИЗДАТЕЛСТВОТО, от една страна, представлявано от Габриела Цанева Цанева,

и ......................................................................................наричан по-долу АВТОРЪТ,

се подписа настоящият приемателно-предавателен протокол за следното:

1. ИЗДАТЕЛСТВОТО предава, а АВТОРЪТ приема за преглед и одобряване за издаване на произведението със заглавие „.................................”, предмет на договор с автор №..... от дата.............., сключен между същите страни във вид на:

pdf – файлове, които представляват предварителна предпечатна подготовка на книжното тяло и корицата на произведението.

2. АВТОРЪТ следва да посочи на ИЗДАТЕЛСТВОТО за корекция забелязани от него евентуални недостатъци на предоставените файлове, или да предложи за обсъждане свои забележки или нововъзникнали идеи.

- преработването на файловете е за сметка на издателството, при допуснати грешки и непълноти от негова страна;

- преработването на файловете е за сметка на автора, при нови предложения и идеи от негова страна;

3. Ако АВТОРЪТ не посочи недостатъци и забележки се счита, че е приел файловете и същите се изпращат в печатница.

 

Настоящият протокол се съставя в два еднообразни екземпляра, по един за автора и за издателството.

 

 

Издателство gabriell-e-lit:.................             Автор: ...............................       

 

/Габриела Цанева/                                 /име/....................................................

 

                       

 

Предложените варианти за договор с автор не са типови договори, нито общи условия за договаряне с издателство gabriell-e-lit, а само обща основа, върху която може да се договорят конкретни условия за сключване на договор с конкретен автор.

 

podpis.jpg

Габриела Цанева, издател