„ДУНАВСКИ СЪЗВЕЗДИЯ“ – представя Надежда Радева

„ДУНАВСКИ СЪЗВЕЗДИЯ” СЪБИРА ТВОРБИТЕ НА АВТОРИ ОТ ДВАТА БРЯГА НА ДУНАВА

Литературният сборник „Дунавски съзвездия” излиза от печат в началото на месец май 2019 г. като издание на Съюза на свободните писатели – филиал Русе (ССП – Русе). Това е четвъртият поред литературен сборник с характер на антология, защото представя най-вече произведения на автори, членуващи в тази творческа организация – Съюз на свободните писатели в България. Предхождащите издания са: „Крайречни гласове” – 2016 г., „Още са живи крилатите хора” – 2017 г., „Молитва” – 2018 г., като в сборниците от 2017 г. и 2018 г. са включени творби поезия, проза и публицистика и от други изявени русенски автори.

За първи път „Дунавски съзвездия” събира творбите на съвременни румънски и български автори, живеещи в градовете от двата бряга на река Дунав, а именно Русе и Гюргево. В изданието намират място стихотворения от 17 автори от град Гюргево и 18 автори от град Русе плюс произведенията на 6 автори от Русе, които пишат проза. Общо 41 творци, обединени от магията на писаното слово. От румънска страна участват членове литературен кръг „Лучафарул”, а от българска страна поети и писатели от Русенския филиал на ССП. Трябва да се подчертае, че в румънската си част антологията е двуезична, стихотворенията на румънските автори са преведени на български език.

Дунавски съзвездия
„Дунавски съзвездия“ е литературен сборник с творби на български и румънски автори, изд. на ССП, 2019

Ето какво споделя в предговора към книгата един от редакторите на сборника Дуня Паланджеану, която е и ръководител на литературния кръг „Лучафарул” в Гюргево:

„Един истински кораб на духовността, наречен така експ­ресивно „Дунавски съзвездия”,  в трансграничния регион Русе – Гюргево продължава и през 2019 г. да плава по вълните на ста­рата река, благодарение на Съюза на свободните писатели от Русе. Ако проследим нишката на историята, ще си спомним, че през 2018 г. по идея на сдружението за литера­тура и изкуство „Дунавски съзвездия” от Гюргево се появи една антология за поезия и изобразително изкуство, в която участ­ват румънски и български автори поети и художници от прия­телските градове Гюргево и Русе – уникална инициатива в ду­навското пространс­тво и още по-далеч. Антологията, реализи­рана в Гюргево, за първи път отбеляза заглавието „Дунавски съзвездия” и предиз­вика истински интерес както в Гюргево, така и на Междуна­родния панаир на книгата „Гаудеамус” в Букурещ, благода­рение на издателство „Амург Сантиментал”, което в присъстви­ето на авторите румънци и българи я представи на своя щанд за книги. В настоящата 2019 г. е ред на Съюза на сво­бодните писатели в България – клон Русе да продължи тази литера­турна инициатива с публикацията на едно ново издание, озаглавено пак „Дунавски съзвездия”, в което писа­телите от Гюргево и Русе изразяват в стихове и проза творчес­кия си та­лант. В публикуваните стра­ници отново се срещаме с творци, голяма част от които са учас­твали в съвместните ни културни и литературни събития в Гюргево и в Русе, обогатявайки с дейността си лите­ратурния живот на градовете, в които живеят и пишат, от двата бряга на Дунава – свързващия елемент за пълноценно духовно общу­ване.

Стихотворенията на румънските автори са преведени на български език от Надежда Радева и Адриан Василев, и двамата румънскоговорящи. Един майстор фотог­раф от Гюргево Василе Аркану допринася със своя талант за успеха на изданието, както и младата художничка от Русе Елица Калоя­нова – за ди­зайна на корицата. Не бих могла да не поз­дравя свободните писатели от Русе, които обещаха да изда­дат тази антология през 2019 г., плод на нашите общи стара­ния в литературен план, едно базово дело в трансгранич­ния регион Русе – Гюр­гево.”

А председателят на Русенския филиал на Съюза на свободните писатели Йордан Василев пише в своята рецензия:

„Идеята за литературен сборник на творците от двата приятелски града на брега на Дунава възникна спонтанно от приятелството на двете поетеси от Русе и Гюр­гево Надежда Радева и Дуня Паланджеану. В настоящото издание намират място майстори на перото от Русенския филиал на Съюза на свободните писатели в България и от литератур­ния кръг „Лучафарул” от Гюргево.

Публикуваната поезия от двата бряга на Дунава има дъл­бок екзистенциален смисъл. Поетът Адриан Василев осмисля човешкия живот в стихотворението си „Завръ­щане”. Подобни идеи имат поетът Йордан Василев и пое­тесите Надежда Радева и Анна Димитрова. Поезията от румънска страна също третира тези въпроси, но като до­бавя дълбок православен подтекст. Пример за това са сти­ховете на Дуня Паланджеану („Слава на тебе, Жива вода”), Аурел Петре („Зима”), Андрей Шербанеску („В изкопа на тухларите”), Космин Джорджеску („Пътят”), Корне­лия Кьосяуа („Бори се, човече”) и Родика Ревенца („Аз зная”)…

Друга тематична линия от двата бряга на Дунава е идеята за родния край. Тя присъства още в началото на сборника със стихотворението на Адриан Василев „Роден край”. Патриотич­ната тематика е характерна за русенс­ките поетеси Таня Сеслав­ска, Нина Росна, Веселка Кю­кова, Светланда Рашкова и за пое­тите Йордан Йорда­нов и Цветан М. Тодоров. Тя е добре предс­тавена в стихотворе­нията „Съедине­нието” на Мариана Шоава, „Във Воронец” на Недя Марио­ара и в „Неписани правила” на Марилена Перижок от румънска страна. Прави добро впечатле­ние възпя­ването на гениалния български поет и революционер Христо Ботев от румънската поетеса Дуня Паланджеану в твор­бата ѝ „Балада за българския герой”. Най-таченият поет на Ру­мъния Михай Еми­неску е възпят традиционно в сти­хотворе­нието „Звездата Еми­неску” на гюргевската поетеса Мариана Шоава. Дружбата от двата бряга на Дунава е опо­етизирана от русенс­ката поетеса Таня Сеславска в „Ярко дунавско съзвездие”. Те­мата за смисъла на писателския труд е обстойно разгледана в творчеството на покойния русенски поет Румен Ченков („Тво­рецът и времето”, „Признание” и „Има поети…”) и в стихотворе­нието на Йоана Николае „Дискретна поема”. И в българс­ката част, и в румънс­ката дълбоко е засегната темата за лю­бовта. Тя е основна в пое­зията на Валентина Цвяткова („Виното лю­бов”), Елена Богда­нова-Влайкова („В очакване на лю­бовта”), Райна Преславска („Лебедова песен” и „Първата любов”), Тодор Бил­чев („Завръ­щане любов”), Цветанка Ангелова („Амплитуди на сърцето”), Петришор Стоенеску („Чакам те!”), Мирон Корне­лиу Уръту („Обичай”), Джика Чобану („Ще те нося в сърцето”), Конс­танда Джорджета („Съдба”), Тудор Андрея Руксандра („Океан” І и ІІ) и Ан­джелика Йоницеску („Ракурс” и „Ако искаш да знаеш”). Те­мата за любовта на и към майката присъства ярко в стихо­вете на Валентина Цвяткова, Валентина Щайн, Нина Росна, То­дор Билчев, Веселка Кюкова, Дорел Сърбу („Ро­ди­тели”). Идеята за Бога ясно се откроява в стиховете на русенс­ката поетеса Сийка Савова, („***Е, какво?”).

С проза в сборника са представени само русенски ав­тори. Ася Кулева с „Кизомба” и Галена Стоянова с „Лятото” разработ­ват любовната тематика. В разказа си „Странният ловец” Да­наил Стойчев-Хърст се занимава с отношенията човек-природа. В красивата си „Дунавска импресия” Елица Калоянова е смесила понятия и опит от различни видове изкуства. С дълбоко чувс­тво на преклонение Лилия Лин­кова е представила действи­телна личност в разказа си „Ева ли?”. Сборникът красиво за­вършва със забавната ис­тория в разказа на Михаела Грамен „Месалина от вилната зона”.

Литературният сборник „Дунавски съзвездия” е среща на два писателски свята, които могат да се сравнят и да почерпят опит един от друг. Връзките между двата бряга на Дунава ще продължават, както са били от векове.”

Уникалното издание е представено на 8 май 2019 г. в Регионална библиотека „Л. Каравелов” – Русе и на 15 юни 2019 г. в атенеума „Николае Баланеску” – Гюргево.

Темата подготви:

© Надежда Радева

Author: gabriell-e-lit

"Картини с думи и багри" - списание за литература и визуални изкуства е издание на Издателство gabriell-e-lit, регистрирано на 6 декември 2018 г. от д-р Габриела Цанева.