ЗА ИЗДАТЕЛСТВО gabriell-e-lit – новото след брой 2/2019

ЗА ИЗДАТЕЛСТВО gabriell-e-lit

ИЗДАТЕЛСТВОТО

През м. септември т. г. издателство gabriell-e-lit реализира още един свой основополагащ приоритет, като създаде собствено печатно студио за бутикови (до 30) и малки тиражи (до 50).

До края на годината ще осъществим няколко печатни издания на заглавия, вече публикувани от нас като е-книги.

Считаме, че по този начин ще имаме стабилна база, която ще ни даде възможност да осъществяваме мисията на Арт платформа gabriell-e-lit – да съдействаме на българските автори достойно да издават и разпространяват продукта на своето творчество.

Ние уважаваме електронната книга и сме убедени, че тя има бъдеще, но знаем, че за немалко поети и писатели вариантът „е-книга” не е приемлив, или не е достатъчен. Считаме, че чрез гъвкавото използване на възможностите на принтстудио gabriell-e-lit и връзките ни с дигитални и офсетови печатници, ще създадем богат избор на авторите да сключват с нас индивидуални договори, за да издадат и разпространят своите творби като електронни и/или печатни книги.

Ние уважаваме автора-творец като личност, уважаваме творческия труд за създаване на интелектуално-художествения продукт „книга”.

Това е причината, поради която ще направим всичко, което е във възможностите ни, за да обърнем обществената нагласа, според която авторът, за да бъде автор, трябва да плаща за публикуването на книгите си на издатели и печатари. Искаме да върнем достойнството на твореца, като върнем уважението към творческия труд у обществото, и себеуважението у автора. Искаме отново да утвърдим правилото, че авторското право има цена и тази цена се дължи на автора за неговия труд, за интелектуално-художествения продукт „книга”, който предлага.

Книгата, от друга страна, е и материален предмет и като предмет също има цена и тази цена се дължи на издателя за неговия творчески труд, свързан с подбора, рецензирането и редактирането на текста, с художественото оформление на корицата и книжното тяло, с цялостната предпечатна подготовка на изданието и с риска, който поема с акта на издаване/овеществяване на интелектуалния  продукт на автора.

Книгата, като предмет, има и цена, свързана с материализацията й, изразяваща се в хартия, мастило и труд за сглобяването им… А за да стигне предметът „книга“ до читателя, трябва да извърви и дългия път на разпространението и доставката, през който също трябва да я преведе издателят, освен ако не е уговорено друго с автора.

Неведнъж сме заявявали, че не сме търговско дружество и търговската печалба не е наша цел; неведнъж сме подчертавали, че целта ни е създаването и разпространението на качествена литература и изкуство. Тук държим да изясним, че ние не очакваме и не желаем проектите ни да бъдат спонсорирани отнякъде или от някого, тук държим да кажем, че разчитаме на собствените си интелектуални, творчески, физически и финансови сили и възможности, както и на доброволния и безвъзмезден труд на хората, които приемат каузата ни за своя кауза.

Това, което предлагаме като издателство на електронна литература е, да заплащаме цената на интелектуално-творческия продукт на автора, изразена чрез авторското право, с интелектуално-творческия труд на издателя, свързан с оформлението и подготовката на ръкописа за публикуване във формат на е-книга и безплатното и безсрочно присъствие на е-книгата в сайта на издателството на адрес: http://e-books.gabriell-e-lit.com/ . Ръкопис, осъществен от издателство gabriell-e-lit като е-книга, ще бъде издаван от нас като печатна книга без допълнително заплащане на предпечатната подготовка от автора, ако авторът желае да издаде книгата си и като печатно издание при нас.

Това, което предлагаме като издателство на печатна литература е, да заплащаме цената на авторското право с цената на извършване на предпечатна подготовка на ръкопис за издаването му като печатна книга, ако същият ръкопис вече е бил/или ще бъде осъществен като е-книга от нашето издателство.

В тази цена за предпечатна подготовка, както на е-издание, така и на печатно издание, не е включена цената за художествено оформление на корицата на книгата и нейната предпечатна подготовка. Художественото оформление на корицата е многопластов творчески процес, който ще разгледаме в друга публикация.

Тук ще допълним, че цената на нашите печатни книги се определя от цената на материалите и труда, вложени в тях и не зависи от големината на тиража; гарантираме, че допечатката и единичните бройки няма да струват повече, ако тиражът се осъществява от принтстудио gabriell-e-lit, а не от външна печатница. Коричната цена се определя от автора. Ако е договорено, че издателството осъществява разпространението на тиража, или на част от тиража, то дължи на автора, като елемент от цената на авторското право, 15% от коричната цена на всеки продаден екземпляр. Надяваме се, че с гореизброеното поставяме добра основа за развитие на издателството и сътрудничеството ни с авторите. 

СПИСАНИЕТО

Картини с думи и багри“ се роди като списание за литература и визуални изкуства с познатите вече на читателя осем рубрики, които се развиха и обогатиха с подкатегории още в първия брой на списанието. С развитието на брой 2/2019 разширихме онлайн изданието на „Картини с думи и багри“ и отворихме по-широко вратата към „кухнята“ на редакцията, като добавихме връзка към нашата поща, чрез категорията „Поща gabriell-e-lit”.

Но когато започнахме да изпълваме със съдържание третия брой, стана ясно, че основната рамка и нейната структура е отесняла за новите хоризонти и новите предизвикателства пред нас, като екип и общност от творци и активна читателска аудитория.

Събрахме „Картини с думи и багри“ такова, каквото бе до брой 2/2019 в един раздел – РАЗДЕЛ ИЗКУСТВО. И то, такова, каквото го познаваме, ще продължи да се развива по своите пътеки в рамките на РАЗДЕЛ ИЗКУСТВО.

РАЗДЕЛ  НАУКА  ЗА ИЗКУСТВОТО

Новото в списанието, което ще започнем да осъществяваме от настоящия, и ще развиваме в следващите броеве, е РАЗДЕЛ НАУКА ЗА ИЗКУСТВОТО.

Създаваме две направления в него: НАПРАВЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРА и НАПРАВЛЕНИЕ ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА.

Изкушаваме се да обявим и трето направление, РАЗДЕЛ НАУКА ЗА ОБЩЕСТВОТО, обединяващо науките за обществото, философията и естетиката, но считаме, че в този начален момент това би тласнало развитието на списанието в посока, твърде отдалечена от първоначалния замисъл – да бъде периодично издание, което популяризира идеите и интелектуалния продукт на Арт платформа gabriell-e-lit и помага осъществяването на мисията ни – да дадем възможност на българския творец достойно и достъпно да издава, представя и разпространява произведенията си. Не се отказваме в по-късен етап да развием и този раздел.

ЕКИПИТЕ

Списание „Картини с думи и багри“ остава и винаги ще бъде преди всичко издание и продукт на издателство gabriell-e-lit, регистрирано от Габриела Цанева, в качеството й на физическо лице, упражняващо свободна професия. Не желаем да губим свободата, която ни дава липсата на ризницата, наречена „юридическо лице“, било то търговско дружество, или юридическо лице с нестопанска цел.

Защо казвам „ризница“? Защото, концепцията за „юридическо лице“ е точно това – ризница, броня, правна форма, която защитава физическото лице от носене на отговорност. И, ако някой си мисли, че липсата на „фирма“, зад която да се крие, прави издателство gabriell-e-lit по-несигурно, или някак… по-„неистинско“ – не е така, а точно обратното.

Физическото лице, което извършва дейност, поема цялата отговорност за дейността си. Всяка печалба и всеки финансов крах, се отразяват върху личната му финансова сфера. Няма трикове, зад които да се крие, защото, априори, се е отказало от защитата на правната фигура „юридическо лице”. В името на свободата да действа „от свое име и за своя сметка”, или – в името на свободата да бъде себе си. И така, след това дълго предисловие, стигаме до екипите  – редакционен екип на списанието и екип на броя.

РЕДАКЦИОНЕН ЕКИП НА СПИСАНИЕТО

Редакционният екип на списание „Картини с думи и багри“ в състав д-р Габриела Цанева, главен редактор и Надежда Александрова, редактор литература е един и същ, както за РАЗДЕЛ ИЗКУСТВО, така и за РАЗДЕЛ НАУКА ЗА ИЗКУСТВОТО.

ЕКИП НА БРОЯ

Екипът на броя е различен за всяко отделно издание на „Картини с думи и багри“ и се състои от гост редакторите на РАЗДЕЛ ИЗКУСТВО и рецензентите на статии, предложени за публикация в РАЗДЕЛ НАУКА ЗА ИЗКУСТВОТО.

Рецензентите на статии влизат в състава на екипа на броя с имената си, с написаните от тях рецензии, с предложените за публикуване материали в научния раздел на списанието, и с отговорността, която поемат за научната значимост на статията, реферирана от тях. Считам, че по този начин гарантираме както качеството, така и автентичността на онова, което публикуваме.

Изискването на издателство gabriell-e-lit и списание „Картини с думи и багри“ към лицата, които могат да бъдат рецензенти на научни материали, предложени за публикуване в РАЗДЕЛ НАУКА ЗА ИЗКУСТВОТО, и по този начин да бъдат част от екипа на броя, е да имат научно образователна степен „доктор“, или по-висока; предимство е, ако като хабилитирани лица рецензентите са преподаватели във висши учебни заведения, или научни сътрудници в научноизследователски орга-низации или БАН, но не е задължително условие.

АВТОРИТЕ

Кой може да публикува в РАЗДЕЛ НАУКА ЗА ИЗКУСТВОТО? Преподаватели във ВУЗ, научни работници, докторанти и студенти, както и всеки, който има възможности и желание да пише по теми и проблеми, свързани със същността на науките за литературата и визуалните изкуства; всеки, който има възможностите и желанието да развива и допринася за развитието на науките за изкуствата.

Нямаме изисквания към авторите да имат образователна или научна степен, да бъдат преподаватели или научни работници. Предимство е, ако авторът е с научна степен в областта, за която се отнася предмета на предложения за публикация материал, но това не освобождава статията от необходимостта да бъде рецензирана от друго хабилитирано лице, или лице с академично звание. И това не е приумица, а гаранция за качество.

СТАТИИТЕ

Материалите за РАЗДЕЛ НАУКА ЗА ИЗКУСТВАТА трябва да имат характер на научна разработка, да отговарят на изискванията за научност и достоверност, на формалните критерии за оформяне на научна публикация и да имат принос за развитието на научната област, за която се отнасят. Статиите се изпращат на някой от двата електронни адреси на издателство gabriell-e-lit, публикувани в интернет и в списание „Картини с думи и багри” в завършен вариант, заедно с резюме и рецензия от хабилитирано лице, преподавател във ВУЗ, или научен сътрудник.

Рецензентът изпраща на някой от електронните адреси на издателството декларация, с която препоръчва статията за публикуване и потвърждава автентичността й, като дава съгласие референцията му да бъде публикувана и да бъде включен в редакционния екип на броя. Статията се публикува, предхождана от рецензията и резюмето. Желателно е да има и кратко резюме на английски език с основните научни приноси на разработката. Освен статии, готови сме да публикуваме и други научни жанрове, съгласно класификацията на писмените академични жанрове, които отговарят на гореизброените изисквания

Надяваме се, че списание „Картини с думи и багри” със своя РАЗДЕЛ НАУКА ЗА ИЗКУСТВОТО ще се превърне в сериозно периодично издание с принос за развитието на науката, включено в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране.

е-Библиотека gabriell-e-lit

Е-Библиотека gabriell-e-lit е част от Арт платформа gabriell-e-lit, един проект на Габриела Цанева, чиято мисия е да подкрепи българските творци на вербални и визуални изкуства в нелекия път от създаването, до публикуването и разпространението на техните произведения. Както всяка библиотека, така и нашата електронна библиотека съдържа книги, които са на свободен достъп за всеки читател. Не са нужни регистрации, за да четете. И, както добре се изрази един от нашите автори, „Книгите са за четене!”, затова – посетете нашето книжно хранилище и се насладете на любимото си занимание!

Но, както всяка библиотека, така и електронната библиотека има нужда от книги, за да стане духовен център и място за среща на автора и читателя.

Щастливи сме да споделим нашите нови книги. Ще започнем с „Погледи” – първата поетична книга на Рени Васева, спечелила конкурса „Далекогледство” на Литературен клуб „Многоточие”.  Читателите на „Картини с думи и багри” вече познават и обичат стиховете и прозата на авторката, нейният безспорен талант не се нуждае от коментар, и все пак, не мога да не споделя възхищението си от нейната кипяща образност, от дълбочината на философските прозрения, от деликатността на чувствата… В „Погледи”, както и в по-късните й стихове римата и ритъмът са овладени и майсторски използвани, без да се превръщат в шаблон, в рамка, в затвор за думите и посланията.

СТАЛКЕР

Влизам сред къщите почти на пръсти –

в свят на безвремие…

Портите будя с тройно почукване –

вярвам в поверие.

Лепя по прозорците смели усмивки,

разчитам послания.

Моля се искрено днес да открия

тайно имане.

Стъпвам по плочите със вкус на лято,

галя стените,

а те се ронят с мирно стенание…

Пъдя осите.

Привеждат кости осиротелите къщи,

просят на слънце,

но са празни техните длани –

смях – нито зрънце.

Измива раните на старите къщи

със милост дъждът,

а мъглите есенни ги превързват,

да не кървят.

Вървя сред къщите почти на пръсти,

дишам безвремие,

а прашните сенки ме прегръщат

с любовно доверие.

Аз вярвам искрено, че днес съм сталкер,

който открива

кълбото златно, съда чудодеен,

водата жива…

И заедно с къщите в някой миг ангелски

аз ще успея

да дам на всеки щастие даром –

за да живеем.

"Погледи" - автор Рени Васева
„Погледи“ – автор Рени Васева

http://e-library.gabriell-e-lit.com/books/ReniVaseva-Pogledi.pdf

И ще продължим с „Борба за земя” на д-р Райко Даскалов, преиздадена и предоставена на нашата библиотека от Живка Танчева, като илюстрация на нейната статия-портрет за големия български политик.

Борба за земя", д-р Райко Даскалов
„Борба за земя“, д-р Райко Даскалов

http://e-library.gabriell-e-lit.com/books/RaikoDaskalov-Borbazazemya.pdf

д-р Габриела Цанева, издател и главен редактор на списание „Картини с думи и багри“

Author: gabriell-e-lit

"Картини с думи и багри" - списание за литература и визуални изкуства е издание на Издателство gabriell-e-lit, регистрирано на 6 декември 2018 г. от д-р Габриела Цанева.