РАЗДЕЛ НАУКА ЗА ИЗКУСТВОТО

След премиерата на „Картини с думи и багри“ – списание за литература и визуални изкуства, състояла се на 19 юни в Столична библиотека, на която представихме брой 1/2019 и сайта Арт платформа gabriell-e-lit, списанието претърпя бурно, и ако мога да си послужа с езика на техническата науката – експоненциално развитие в няколко посоки.

Едно от тези нови русла се опитваме да обуздаем, като създадем нова структура на списанието с два основни раздела – „РАЗДЕЛ ИЗКУСТВО“ и „РАЗДЕЛ НАУКА ЗА ИЗКУСТВОТО“.

„Картини с думи и багри“ такова, каквото го познават читателите до момента, ще се „вмести“ в първия раздел.

А „науките за изкуствата“ ще намерят място в новия, научен раздел.

ВИЗИЯ И РАЗВИТИЕ

ИДЕЯТА В РАЗВИТИЕ

Още в началното структуриране на списанието бяхме предвидили подкатегория „Език и литература“ в рубриката „Критически анализ“ като място за изява и платформа за развитие на автори с интереси в областта на литературознанието и езикознанието.

В този смисъл може да се каже, че идеята „Картини с думи и багри“ да се развие като специализирано издание за литература и визуални изкуства не е нова. Водещ импулс е желанието ни да създадем място за статии и други форми на специализираните научни жанрове, които отразяват съвременното ниво и тенденции в теорията на литературата и визуалните изкуства.

Изказахме становище, че относителната тъмнина, в която се развива съвременната българска литература, до голяма степен се дължи на отсъствието на сериозна литературна критика.

И тук става дума за литературна критика, разбирана в нейното базисно състояние на научна дисциплина, а не за литературна критика, разбирана като безплатна, а често и платена реклама на нови книги, както е станало модерно напоследък да се мисли.

ОБОСНОВКА

Това битие на литературната критика не е безполезно. Това по-лековато, и по-лесно за четене и писане създаване на „ревюта на книги“, доста успешно запълва празнината от онази литературна критика, която развива както науката за литературата, така и литературните критици като автори.

А именно тя развива литературата, разбирана като сакрално преживяване и създаване на литературен обект от автора, и като възприемането на този обект от читателя, и в това е най-дълбокия смисъл от съществуването й.

Своеобразният жанр „ревю на книга“ има своето място в живота на обществото, но е недостатъчен за развитието както на литературата, така и на науката за литература. Той успешно намери своето в нашето списание и ще продължим да му осигуряваме трибуна в неговия художествен раздел, в рубриките критически анализ, през погледа ни, анонси, нови книги и др.

Поради липсата на достатъчно познания и опит на основния екип на списанието в областта на визуалните изкуства и тяхното представяне – като творческо-художествена дейност и изява, и като изкуствознание и теория на изкуството, рубриката „Визуални изкуства“ остана сравнително неразвита в първия, а и във втория брой на списанието.

Надяваме се, че това ще се промени в новия брой 3/2019 на „Картини с думи и багри“, който ще бъде структуриран по нов начин и поставен в новата рамка на нашата визия за списанието, като специализирано издание за литература и визуални изкуства.


РАМКАТА

Новият онлайн брой 3/2019 излиза в нова рамка, която разработваме с развитието на броя. Отворени сме за съвети, идеи и предложения от автори и читатели на списанието.

Художествената литература и литературната критика, статиите за експозиции на картини, фотографии и други продукти на визуалните изкуства, както и отзивите за книги, изложби, премиери и творчески изяви, ще останат съществен елемент и смисъл за съществуването на списанието.

Тази сплав на литература и визуални изкуства, заедно със статиите от рубриките „Философия и общество“ и „Гостува ни“ остават сърцето на „Картини с думи и багри“.

Рубриката „Акценти“, включваща материали за развитието на издателство gabriell-e-lit и списанието, ще стане, до известна степен, надкатегорийна, надразделна, относно научната и художествената част на изданието.

НАПРАВЛЕНИЯТА

Създаваме две направления в РАЗДЕЛ НАУКА ЗА ИЗКУСТВОТО на списание „Картини с думи и багри“:

НАПРАВЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРА

и

НАПРАВЛЕНИЕ ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА

Изкушаваме се да обявим и трето направление, обединяващо науките за обществото, но считаме, че в този начален момент, това би тласнало развитието на списанието в посока, твърде отдалечена от първоначалния замисъл – едно издание, което да популяризира идеите и интелектуалния продукт на Арт платформа gabriell-e-lit и да помага за осъществяване на мисията ни – да дадем възможност на българския творец достойно и достъпно да издава, представя и разпространява произведенията си.


ЕКИПИТЕ

Списание „Картини с думи и багри“ остава и винаги ще бъде преди всичко издание и продукт на издателство gabriell-e-lit, регистрирано от д-р Габриела Цанева, в качеството й на физическо лице, упражняващо свободна професия. Не желаем да губим свободата, която ни дава липсата на ризницата, наречена „юридическо лице“, било то търговско дружество, или юридическо лице с нестопанска цел.

Защо казвам „ризница“? Защото, концепцията за „юридическо лице“ е точно това – ризница, броня, правна форма, която защитава физическото лице от носене на отговорност. И, ако някой си мисли, че липсата на „фирма“, зад която да се крие, прави издателство gabriell-e-lit по-несигурно, или някак… по-„неистинско“ – не е така, а точно обратното. Физическото лице, което извършва дейност, поема цялата отговорност за дейността си. Всяка печалба и всеки финансов крах, се отразяват върху личната му финансова сфера. Няма трикове, зад които да се крие, защото, априори, се е отказало от защитата на правната фигура „юридическо лице”.

В името на свободата да действа „от свое име и за своя сметка”, или – в името на свободата да бъде себе си.

И така, след това дълго предисловие, стигаме до екипите  – редакционен екип на списанието и екип на броя.

РЕДАКЦИОНЕН ЕКИП НА СПИСАНИЕТО

Редакционният екип на списание „Картини с думи и багри“ в състав д-р Габриела Цанева, издател и главен редактор и Надежда Александрова, редактор литература е един и същ, както за РАЗДЕЛ ИЗКУСТВО, така и за РАЗДЕЛ НАУКА ЗА ИЗКУСТВОТО.

РЕДАКЦИОНЕН ЕКИП НА БРОЯ

Редакционният екип на броя е различен за всеки брой на „Картини с думи и багри“ и се състои от гост-редакторите на РАЗДЕЛ ИЗКУСТВО и рецензентите на статии и студии, предложени за публикация в РАЗДЕЛ НАУКА ЗА ИЗКУСТВОТО.

Рецензентите на статии и студии влизат в състава на редакционния екип на броя с имената си, с написаните от тях рецензии, с предложените за публикуване материали в научния раздел на списанието, и с отговорността, която поемат за научната значимост на статията, реферирана от тях. Считам, че по този начин гарантираме както качеството, така и автентичността на онова, което публикуваме.

Изискването на издателство gabriell-e-lit и специализираното списание „Картини с думи и багри“ към лицата, които могат да бъдат рецензенти на научни материали, предложени за публикуване в РАЗДЕЛ НАУКА ЗА ИЗКУСТВОТО, и по този начин да бъдат част от редакционния екип на броя, е да имат научно образователна степен „доктор“, или по-висока; предимство е, ако като хабилитирани лица рецензентите са преподаватели във висши учебни заведения, или научни сътрудници в научноизследователски институти, научни организации или БАН, но не е задължително условие.


АВТОРИТЕ

Кой може да публикува в РАЗДЕЛ НАУКА ЗА ИЗКУСТВОТО? Преподаватели във ВУЗ, научни работници, докторанти и студенти, както и всеки, който има възможности и желание да пише по теми и проблеми, свързани със същността на науките за литературата и визуалните изкуства; всеки, който има възможностите и желанието да развива и допринася за развитието на науките за изкуствата.

Нямаме изисквания към авторите да имат научна степен, да бъдат преподаватели, научни работници, или по друг начин част от академичния състав на висше училище или научна организация. Предимство е, ако авторът е с научна степен в областта, за която се отнася предмета на предложения за публикация материал, но това не освобождава статията от необходимостта да бъде рецензирана от друго хабилитирано лице, или лице с академично звание. Рецензент на статия, изпратена до редакцията може да стане и хабилитиран член от редакционния екип на списанието, или от редакционния екип на съответния брой. И това не е приумица, а гаранция за качество.


СТАТИИТЕ

Материалите за РАЗДЕЛ НАУКА ЗА ИЗКУСТВАТА трябва да имат характер на научна разработка, да отговарят на изискванията за научност и достоверност, на формалните критерии за оформяне на научна публикация и да имат принос за развитието на научната област, за която се отнасят. (Разгледайте по-подробни указания тук.)

Статиите се изпращат на електронните адреси на издателство gabriell-e-lit, публикувани в интернет:

office@gabriell-e-lit.com и gabriell-e-lit@mail.bg

и в списание „Картини с думи и багри” в завършен вариант, заедно с резюме и рецензия от хабилитирано лице, преподавател във ВУЗ, или научен сътрудник. Рецензентът изпраща на някой от електронните адреси на издателството, посочени по-горе декларация, с която препоръчва статията за публикуване и потвърждава автентичността й, като дава съгласие референцията му да бъде публикувана и да бъде включен в редакционния екип на броя. Статията се публикува, предхождана от рецензията и резюмето. Желателно е да има и кратко резюме на английски език с основните научни приноси на разработката.

Освен статии, готови сме да публикуваме и други научни жанрове, съгласно класификацията на писмените академични жанрове, които отговарят на гореизброените изисквания.

Надяваме се, че списание „Картини с думи и багри” със своя РАЗДЕЛ НАУКА ЗА ИЗКУСТВОТО ще се превърне в сериозно специализирано периодично издание с принос за развитието на науката, включено в НАЦИОНАЛНИЯ РЕФЕРЕНТЕН СПИСЪК НА СЪВРЕМЕННИ БЪЛГАРСКИ НАУЧНИ ИЗДАНИЯ С НАУЧНО РЕЦЕНЗИРАНЕ.

д-р Габриела Цанева, издател и главен редактор на списание „Картини с думи и багри“