„КАРТИНИ С ДУМИ И БАГРИ”, СПИСАНИЕ

НА ИЗДАТЕЛСТВО gabriell-e-lit

ПУБЛИКАЦИЯ НА НАУЧНА СТАТИЯ

І. НАУЧНА СТАТИЯ

 

1. Списание „Картини с думи и багри” приема за публикация в разделите си за наука материали, които имат характер на научна разработка, отговарят на изискванията за научност и достоверност, на формалните критерии за оформяне на научна публикация и имат принос за развитието на научната област, за която се отнасят.

2. Редакционният екип на списание „Картини с думи и багри“ определя следните формални критерии, на които трябва да отговарят научните статии, предлагани за публикация в изданието:

а. Темата на статията да бъде подходяща за целите и естетиката на списанието;

б. Резюмето на статията трябва да отразява вярно и точно съдържанието й;

в. Препоръчително е резюмето на статията да бъде преведено и представено за публикация и на английски език;

в. Препоръчително е статията да няма предходни публикации в други издания;

г. Препоръчително е статията да бъде придружена с рецензия от хабилитирано лице.

2. Авторите могат да предлагат в редакцията на списанието и научни разработки, които не отговарят на всички посочени по-горе препоръчителни изисквания и критерии, но които задължително са придружени от рецензия и декларация за съгласие за публикуване от хабилитирано лице.

ІІ. РЕЦЕНЗИЯ НА НАУЧНА СТАТИЯ

 

1. Редакционният екип на списание „Картини с думи и багри“ определя следните критерии, на които трябва да отговарят рецензиите на научните статии, предлагани за публикация в изданието:

а. Рецензията трябва да дава отговори на следните въпроси:

-Представлява ли статията научна новост и до каква степен, от гледна точка на избраната тема, начина на представяне на проблематиката и научната концепция, защитавана от автора?

-Подходящи ли са избраната от автора методология и теоретична рамка за излагане на основната тема на статията?

-Изложението структурирано ли е логически последователно, ясни и убедителни ли са изводите?

-Статията има ли теоретичен и/или теоретикоприложен принос?

-Добре ли е представен предишният опит в изследването на проблема, ако изследваният проблем не представлява научна новост?

б. Рецензентът трябва да посочи научните достойнства и слабости на статията.

в. Рецензентът може да посочи в рецензията си, ако е необходимо и/или извършено:

-Степента на завършеност на статията при постъпването й за рецензиране и направените от него редакционни корекции от езиково и техническо естество.

 -Необходимостта от редакционни корекции и корекции в съдържанието на статията от редакционния екип на списанието.

-Защо препоръчва статията за публикуване, въпреки корекциите, които са направени, или следва да бъдат извършени.

 

Главен редактор и издател на списание „Картини с думи и багри”:

д-р Габриела Цанева