ВИДОВЕ НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ

НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ

1.1. Монография –

оригинално научно издание, изградено върху собствени научни резултати на автора/авторите, с анализ на обсъжданата проблематика, което е публикувано от издателство, осигурило оценка на постъпилия ръкопис от рецензенти. Произведение, в което за основен обект на изследване е избрана цялостна, относително самостоятелна система, при която проблематиката се разглежда в най-голяма пълнота и в единен логико-монологичен план. Монографията се характеризира с ясно изразена теоретична насоченост. Съсредоточеността при изучаването на отделен въпрос или проблем е основна, типична черта на всички монографии. Обемът на монографията надвишава 100 стандартни машинописни страници.

Монографичният труд трябва да е излязло от печат изследване, което е в обем не по-малък от 200 стр. и да притежава ISBN. Когато онографията е от двама или повече съавтори, приносите (и страниците) се поделят поравно, или съгласно подписан между авторите разделителен протокол.

1.2. Дисертация с автореферат към нея –

квалификационно научно произведение, което е с правата на ръкопис, но се признава за публикация поради публичността на защитата и регистрацията във формуляр „Сирена“. Отчитат се само защитените дисертации със съответните автореферати в комплект.

1.3. Тематичен сборник студии и статии на един автор –

сборник от студии и статии (виж по-долу определенията), които са обвързани тематично и като цяло изчерпват изследването на цялостна, относително самостоятелна система. Включените произведения в сборника се отличават с ясно изразена теоретична насоченост и за нуждите на практиката се отчитат като монография, ако са с обем над 100 стандартни машинописни страници.

1.4. Студия –

научно произведение, в което за основен обект на изследване е избран съществен проблем и той в значителна степен е изследван от автора. Обемът на студията варира от 30 до 100 стандартни машинописни страници.

Студията трябва да е публикувана в научно списание, сборник или самостоятелно, да притежаващо съответно ISSN, или ISBN. Към студия се приравнява статия или обзорна статия (в обем от 30 до 100 стр.), която разглежда публикувани в дадена научна област резултати и анализира направеното по темата. Ако авторите на студията (статията) са повече от един приносите (и страниците) се поделят поравно, или съгласно подписан между авторите разделителен протокол.

1.5. Статия –

научно произведение, което след рецензиране се публикува в периодично научно издание (списание). Разновидност на статията е статията-рецензия.

1.6. Доклад –

научно произведение (научно съобщение), представено на научен форум, което след прочитане и приемане от съответната секция на научна сесия (конференция, семинар) се публикува в сборник, съставен с материали на сесията.

1.7. Патенти –

форма на интелектуалната собственост. Тя се състои от набор от изключителни права, предоставени от суверенна държава на изобретател или упълномощено от него лице за ограничен период от време в замяна на публичното оповестяване на дадено изобретение.

МЕТОДИЧЕСКИ ПУБЛИКАЦИИ:

2.1. Учебник –

комплексно дидактическо произведение, пряко предназначено за използване в учебния процес, което трябва да отговаря на следните изисквания – съответствие с действащите планове и програми във ВУЗ и да се отнася поне към една от действащите учебни програми. Особена разновидност е учебник, написан в монографичен вид. В този смисъл той е хибриден жанр между научна и методическа публикация. Използва се при подготовката на докторанти и при обучение в магистратура. Друга разновидност на учебника е самоучителят.

2.2. Учебно помагало –

дидактическо произведение, пряко предназначено за използване в учебния процес, което трябва да отговаря на следните изисквания – съответствие с действащите планове и програми във ВУЗ.

Учебниците и учебните помагала трябва да притежават ISBN, да имат поне един рецензент и да са препоръчани от катедрен съвет в програмата за обучение по съответните дисциплини в съответното ВУЗ. Повторни допълнени издания, излезли от печат, се включват с коефициент 0,5.

2.3. Ръководство за практически/лабораторни упражнения и практикуми –

издание, обслужващо посочените видове занятия, като е в съответствие с действащите планове и програми.

2.4. Наставление за провеждане на учебна практика и стаж –

спада към нормативните актове, не е носител на авторското право и не се отчита като публикация.

2.5. Лекция, практическо упражнение, семинар, тест, презентация –

дидактически материали, написването или съставянето на които е вътрешноприсъща дейност на преподавателя, която не се отчита като публикация.