gabriell-e-lit

gabriell-e-lit

АРТ ПЛАТФОРМА

списание Картини с думи и багри брой 4/2022 списание Картини с думи и багри брой 3/2022 списание Картини с думи и багри брой 2/2021 списание Картини с думи и багри брой 1/2021 списание Картини с думи и багри брой 4/2021 списание Картини с думи и багри брой 3/2021 списание Картини с думи и багри брой 2/2021 списание Картини с думи и багри брой 1/2021 списание Картини с думи и багри брой 4/2020 списание Картини с думи и багри брой 3/2020 списание Картини с думи и багри брой 2/2020 списание Картини с думи и багри брой 1/2020 списание Картини с думи и багри брой 4/2019 списание Картини с думи и багри брой 3/2019 списание Картини с думи и багри брой 2/2019 списание Картини с думи и багри брой 1/2019 списание Картини с думи и багри брой 0/2018

АРХИВЪТ


"КАРТИНИ С ДУМИ И БАГРИ" - списание за литература и визуални изкуства е издание на издателство gabriell-e-lit. Идеята на редакционния екип и издателството е да създадем пространство, което да събира хора, идеи, позиции, естетика, място за експерименти и традиция в областта на литературата, публицистиката и визуалните изкуства. В този сайт ще намерите информация за хората и събитията, които създават списанието и очертават неговия облик, както и всички излезли до момента броеве в електронен вариант. Ще намерите и връзка към текущо публикуваните материали.
Представяме съвременни български творци и подкрепяме съвременната българска литература и визуални изкуства. Даваме думата на читалища, библиотеки и творчески клубове, за да представят и популяризират дейността си.СТЪПКИ ПО ПЪТЯ:


С развитието на брой 3/2019 списанието съдържа вече два раздела - РАЗДЕЛ ИЗКУСТВО и РАЗДЕЛ НАУКА ЗА ИЗКУСТВОТО.
В РАЗДЕЛ ИЗКУСТВО на списанието съдържа осем рубрики. Ще продължим да представяме съвремененни автори с цялостното им творчество, ще публикуваме нови стихове, разкази, картини, фотографии, рецензии и обзори, ще даваме думата на читалища, библиотеки и творчески клубове да представят дейността си.
В РАЗДЕЛ НАУКА ЗА ИЗКУСТВОТО публикуваме материали с научно рецензиране. Те трябва да имат характер на научна разработка, да отговарят на изискванията за научност и достоверност, на формалните критерии за оформяне на научна публикация и да имат принос за развитието на научната област, за която се отнасят.
Статиите се изпращат на някой от двата електронни адреси на издателство gabriell-e-lit, публикувани в интернет и в списание „Картини с думи и багри” в завършен вариант, заедно с резюме и рецензия от хабилитирано лице, преподавател във ВУЗ, или научен сътрудник. Рецензентът изпраща на някой от електронните адреси на издателството декларация, с която препоръчва статията за публикуване и потвърждава автентичността й, като дава съгласие референцията му да бъде публикувана и да бъде включен в редакционния екип на броя. Статията се публикува, предхождана от рецензията и резюмето. Желателно е да има и кратко резюме на английски език с основните научни приноси на разработката.
Надяваме се, че списание „Картини с думи и багри” със своя РАЗДЕЛ НАУКА ЗА ИЗКУСТВОТО ще се превърне в сериозно периодично издание с принос за развитието на науката, включено в НАЦИОНАЛНИЯ РЕФЕРЕНТЕН СПИСЪК НА СЪВРЕМЕННИ БЪЛГАРСКИ НАУЧНИ ИЗДАНИЯ С НАУЧНО РЕЦЕНЗИРАНЕ. Ще публикуваме статии с теоретико-методолoгичен характер и статии, представящи резултати от научни и приложни изследвания по важни и актуални въпроси от всички клонове на литературата, визуалните изкуства и хуманитарните и обществени науки. Публикуват се и научни съобщения, дискусионни материали, отзиви и рецензии за творчески изяви. Могат да бъдат публикувани и нерецензирани статии от хабилитирани лица, които представляват интерес за тематиката и развитието на списанието.


Разгледайте архива ни - така нашите продукти ще достигнат до своите читатели и почитатели!


ВСИЧКИ ПЕЧАТНИ БРОЕВЕ НА "КАРТИНИ С ДУМИ И БАГРИ" -
СПИСАНИЕ ЗА ЛИТЕРАТУРА И ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА


ОНЛАЙН ИЗДАНИЕТО НА "КАРТИНИ С ДУМИ И БАГРИ" -
СПИСАНИЕ ЗА ЛИТЕРАТУРА И ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА